Eldrekonvensjonens verdighetsfakkel!

Sunndal kommune ble første kommune som mottok verdighetsfakkelen våren 2017.  Kommunen mottok fakkelen etter tips og anbefaling fra sykepleier Anne Merete Hage, som har lang erfaring innen eldreomsorgen.  Nå er vi på utkikk etter andre kommuner/bydeler om fortjener denne utmerkelsen, og vi trenger din hjelp som bruker, pårørende eller ansatt i omsorgstjenesten for å finne dem! Det er nemlig dere som sitter på erfaringene og som best kan vurdere om tjenesten som ytes er bra.

KRITERIER
Så hvilke kriterier må oppfylles for at en kommune skal kunne motta Verdighetsfakkelen? La oss aller først si – det handler ikke om at alt skal være perfekt. Om man løfter lupen og gransker nøye vil man alltid finne noe å sette fingeren på. Men vi ønsker at kommunen skal utvise innsikt over forholdene, samt vilje og engasjement til å utbedre. Dette er kriterier vi mener er viktige og som langt på vei var oppfylt i Sunndal kommune:

 

-          Politisk vilje til å prioritere, samt ildsjeler som tar initiativ til å sikre at rammene for å kunne yte verdig omsorg blir mulig

-          Tilstrekkelig bemanning med faglig bakgrunn

-          At brukere får nødvendig legetilsyn

-          Tilpasset aktivitet.  De som er på institusjon får tilgang på aktivitet, og tilbud om fysio-/ergoterapi

-          Tilstrekkelig med sykehjemsplasser

-          Enerom på institusjon. Dette er lovfestet og derfor et viktig kriterie!

-          Ved vurdering av riktig omsorgsnivå må brukere, pårørende og fastlege bli hørt

-          Kriterier for vurderinger bør offentliggjøres

-          Lederne ved institusjoner og etater som inspirerer, lytter til personalet og gir faglig påfyll – selv i en hektisk hverdag. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne yte god omsorg!

-          Forskrifter for verdig eldreomsorg bør være en ledetråd ifht til etiske dilemmaer, siden ledere ofte står i et dilemma mellom brukerens behov og kommunenes økonomi.

-          Kunnskap skaper holdninger, og det å stadig drøfte og forbedre praksis er viktig.

-          Godt samarbeid med pårørende – de kjenner pasienten og kan være en stor ressurs.

New Public Management (NPM) kan hindre fleksibilitet og vi mener det er viktig at det ikke brukes slavisk. Det er viktig at ansatte får lov til å bruke faglig skjønn og sunn fornuft, når en står i situasjoner i praksis - og i etiske dilemmaer.

 

I Stortingsmelding nr. 50 (1996-1997) står følgende: «Formålet med forskrifter og retningslinjer er å bidra til å sikre at personer som mottar pleie og omsorgstjenester  får ivaretatt grunnleggende behov, med respekt for menneskets egenverd og livsførsel. Det er fine formuleringer som ikke bare skal være ord men et mål i praksis. Forskriftene understreker kommunens ansvar for å etablere et system som oppfyller dette.

Om du kjenner til en kommune som langt på vei oppfyller disse kriteriene så send din anbefaling til oss på e-post til eldrekonvensjonen@gmail.com

 

OM ELDREKONVENSJONEN
Eldrekonvensjonen er en aksjonsgruppe bestående av godt voksne eldrerebeller som jobber for at alle eldre i Norge skal få en trygg og verdig alderdom. Vårt formål er å drive påvirkningsarbeid mot myndighetene, skape blest rundt enkeltsaker i eldreomsorgen der urett begås, samt jobbe målrettet for eldres rett til å bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem.