Retningslinjer for bruk av drømmebanken

Grunnprinsipp
Drømmebanken er politisk og religiøst nøytral, og dens hovedhensikt er å stimulere til økt engasjement, tilhørighetsfølelse, begeistring og felleskap der lokale filialer opprettes. Drømmebanken skal inspirere til sosialt entreprenørskap, bidragsvilje og lokal handlekraft.  Målet er økt positiv aktivitet, styrkede lokale nettverk og at særlig barn og unge gis påvirkningsmuligheter i utvikling av eget bosted.  Det handler om å inspirere INNbyggerne til å bli UTbyggere – dvs. at innbyggerne inspireres til å bli aktive deltagere i å utvikle eget lokalsamfunn slik at disse blir gode steder å bo og vokse opp.  

Lisensinnehavers oppgaver og plikter
Lisensinnehaver, eller dennes representanter, kan ikke personlig profittere, hverken økonomisk eller politisk, på Drømmebanken. Lisensinnehaver plikter å nedsette et lokalt Begeistringsråd på 5-8 personer som har det daglige oppsynet og ansvaret for drømmebankdriften.  Minst en av disse skal være under 18 år slik at barn og unge sikres påvirkningskraft i det lokale drømmebankarbeidet. Rådet bør settes sammen av engasjerte personer med ulikt virke i gjeldende lokalområde (Forenings- og næringsliv, kommune, elevråd, fritidsklubber, skoler etc.). Det er en stor fordel om hver av disse også innehar gode lokale nettverk. Rådet ledes av en Drømmebanksjef som Lisensinnehaver utpeker.  Drømmebanksjefen må være over 18 år. 

Drømmebanksjefens oppgaver og plikter
Drømmebanksjefen har hovedansvaret for at drømmebankfilialen driftes etter gjeldende retningslinjer. Det er Drømmebanksjefen som mottar drømmebankinnskuddene og som sammen med Begeistringsrådet (der det er tvil) godkjenner eller avviser drømmer. Se mer om dette under Begeistringsrådet oppgaver og plikter. 


Begeistringsrådets oppgaver og plikter
Begeistringsrådet bør møtes jevnlig og når banksjefen, eller 2 rådsmedlemmer krever det. Rådet har ansvar for Drømmebankens daglige drift. 

  • Godkjenne drømmer iht. Drømmebankens til enhver tid gjeldende innskuddskriterier.

  • Være et rådgivende organ for drømmeinnehavere, og så langt det er mulig bistå disse slik at de lykkes med å etablere realiseringsprosjekter rundt drømmene sine.  

  •  Foreta uttak av drømmer (i samråd med drømmeinnehaver) som har etablert tilstrekkelig ressurser til å gå i realiseringsprosess. Disse overflyttes drømmefabrikken. 

  • Holde oppsyn med fabrikkprosjektene slik at det sikres at disse driftes i henhold til retningslinjer for Drømmebanken.
  • Skape engasjement for drømmebankfilialen og dens drømmer slik at drømmeprosjektenes potensiale og filialens bruksmuligheter gjøres kjent og tas i bruk av innbyggere og lokale aktører. 
  • Spesielt tilrettelegge for at barn og unge får kunnskap om og tilgang til Drømmebanken via elevorganisasjoner, fritidsklubber eller andre lokale aktører som organiserer barn og unge.

Det anbefales at Begeistringsrådet i samarbeid med Lisensinnehaver avholder årlige drømmebankarrangementer for ytterligere å skape engasjement for drømmebankfilialen, dens fabrikkprosjekter, samt synligjøre produksjonsresultater tilknyttet disse. Begeistringsetaten kan om ønskelig bistå med å planlegge, arrangere og avholde slike arrangementer etter gjeldende satser.

Innskuddskriterier
Drømmene må godkjennes av den lokale drømmebanksjefen/begeistringsrådet før de synliggjøres i drømmebankløsningen. For at en drøm kan godkjennes må den oppfylle følgende 3 innskuddskriterier: 

  1.  Drømmen skal for drømmeinnehaver være NON-profit, dvs at vedkommende ikke personlig kan profittere på at drømmen  realiseres. For lokalsamfunnet kan  den være ALL-profit, dvs at den kommer mange til gode! 
  2.  Drømmen skal ved en eventuell realisering enten bidra til å styrke sosiale verdier i samfunnet, bidra til økt positiv aktivitet i  lokalsamfunnet, og/eller gi glede  til mange. 
  3.  Drømmen må til en viss grad være realiseringsbar, men hårete drømmer med potensial (om det nå enn er lavt) er lov!  

Dersom det er tvil om en drøm skal godkjennes eller ikke, skal rådet drøfte beslutningen. Flertallet avgjør. Eksempler på dette kan være drømmer som opererer i «gråsonen» for drømmebankkriteriene, eller drømmer som ved realisering har potensial til å gå utover tredjepart, eller skape konflikt og splid i lokalsamfunnet. Slike drømmer bør ikke godkjennes, og rådet må kunne begrunne svært godt dersom disse slipper inn i banken. Ved ekstra vanskelige avgjørelser kan rådet søke veiledning hos Lisensinnehaver og Begeistringsetaten.