Team Experience i skolen

Experienceteamene etableres i kommuner/bydeler med Drømmebanklisens. I forbindelse med Drømebanketableringen inviteres blant annet alle skolene til å sette i gang Experienceprosjekter i en eller flere klasser. Teamene kan etableres via et Ungt Entreprenørskap der dette er aktuelt, eller etter Drømmeverkstedsmetoden for kommuner som ikke har UE avtale. 

Ungt Entreprenørskap
Begeistringsetaten har inngått et samarbeid med Ungt Entreprenørskap og i den forbindelse er det utviklet et undervisningsopplegg for Drømmebank i skolen. Vi kombinerer da UE`s metodikk, med Begeistringsetatens filosofi og konspeter. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med lærere fra Langhus skole i Ski kommune. Hensikten er å gi elevene mulighet til å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn, og ikke minst oppleve gleden over å ha påvirkningskraft.  

Omfang 

  • 2 timer med tema "Mitt lokalsamfunn". Formål: Forberedelse til DrømmebankCampen. Gir elevene innsikt og forståelse av hva et lokalsamfunn er, hva det vil si å være innbygger og hvor viktig det er med engasjement og frivillighet. 
  • 1 skoledag med DrømmebankCamp. Her er målet å finne fram til gode ideer/ønsker/drømmer for lokalsamfunnet som kan settes inn i den lokale Drømmebanken. Elevene jobber i grupper og igjennom ulike øvelser og oppgaver utfordres de til å bli enige om ett eller flere prosjekter de kan jobbe sammen om å realisere. 
  • Prosjektarbeid for å realisere utvalgte drømmer. Dete kan skje gruppevis, klassevis, via elevrådet eller valgfaggruppa. Det er opp til den enkelte skole og lærer hvordan dette arbeidet legges opp. Her kan flere fag med stor fordel kobles på, noe som betyr at prosjektarbeidet ikke skyver andre fag av timeplanen.

Prosjekter som går inn i en realiseringsfase flyttes fra Drømmebanken og over i Drømmefabrikken. Her synliggjøres prosjektet for alle i kommunen/bydelen. Teamet kan bruke de ulike verktøyene i nettløsningen for å skape engasjement og ikke minst nå ut til aktuelle bidragsytere. UE`s gode trinn-for-trinn prosjektstyringsverktøy hjelper også til i realiseringsprosessen.  

Drømmeverkstedsmetoden
Et drømmebankverksted fortoner seg litt som DrømmebankCampen til Ungt Entreprenørskap, men i mindre format. Verkstedet gjennomføres klassevis, i en eller flere klasser på skolen. Dersom flere klasser involveres kan også elevrådet kobles på. Verkstedet har til hensikt å finne fram til gode lokalsamfunnsprosjekter som klassen eller elevrådet kan jobbe sammen om for å realisere.  Elevene stemmer da fram den eller de drømmene som flest ønsker å realisere, og lager et realiseringsprosjekt rundt denne/disse. Det anbefales at Drømmebankverkstedet avholdes tidlig i skoleåret slik at man kan bruke skoleåret til realiseringsprosess.

Drømmebank-konferanse
Det kan være en idè at kommunen/bydelen en gang i året arrangerer en drømmbank-konferanse der man synliggjør alle prosjekter som barn og unge har jobbet med i løpet av året. Resultater presenteres, historier fortelles og innbyggere inviteres for å inspireres og iikke minst engasjeres.  Dersom Ungt Entreprenørskap er involvert kan de også engasjeres i gjennomføringen av en slik konferanse.